Knihovní řád (výtah)

 

 • Čtenářem se stává ten, kdo řádně vyplní přihlášku a svým podpisem potvrdí, že je seznámen s knihovním řádem a zavazuje se jej dodržovat.
 • Na základě vyplněné přihlášky obdrží čtenář čtenářský průkaz.
 • Ten opravňuje čtenáře k absenčnímu i prezenčnímu půjčování knihovního fondu a k libovolnému počtu návštěv knihovny.
 • Ztrátu a poškození průkazu je čtenář povinen okamžitě hlásit. Za případné zneužití ručí čtenář, na jehož jméno byl průkaz vystaven.
 • Uživatel, který se nechce stát trvalým čtenářem knihovny, si může požadovaný dokument půjčit formou jednorázové výpůjčky. I tento čtenář je registrován po předložení průkazu totožnosti a vztahují se na něj stejné povinnosti jako na ostatní.
 • Knihovna je dostupná čtenářům ve stanovenou dobu a uživatelé mají přístup do všech čtenářských prostorů, kde mají právo užívat volně přístupné knižní fondy, dokumenty z příruční knihovny, vyložené časopisy a noviny.
 • Čtenář je povinen chránit knihy, periodika a další dokumenty před poškozením a ztrátou a vracet je ve výpůjční lhůtě.
 • Výpůjční lhůta pro půjčování dokumentů mimo knihovnu je zpravidla jeden měsíc.
 • Výpůjční lhůta může být 2x prodloužena, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím.
 • Pokud tak neučiní bude upomínán a vztahují se na něj poplatky z prodlení.
 • Při poškození nebo ztrátě knihy je knihovna oprávněna požadovat náhradu, jejíž výši stanovuje knihovna.
 • Do vyřešení a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli všechny služby.